Ortaklar

Biblioteca di Pace

Biblioteca di Pace derneği 1990'ların ortalarında ikili bir toplumsal ihtiyaca cevap vermek için doğmuştur; o zamanların başlangıcında ve yıllar içinde sürekli artarak bugün İtalyan ve Avrupa siyasetinin karşı karşıya olduğu ana sorunlardan biri haline gelen, kültürel kimliğimizi kaybetme korkusu ile birlikte göç kavramı. Kuruluşumuzdan bu yana, bir yandan "yerlilerin" yabancıları ve kültürlerini tanıma talebine; öte yandan, yabancıların hem İtalyanca öğrenerek hem de o zamanlar oldukça küçük olan çocuklarının anaokuluna ve ilkokullara gidebilmesi için en iyi yolu bularak yeni bir gerçekliğe uyum sağlama ihtiyacına cevap vermeye çalıştık. Bu duruma karşı yaklaşımımız, derneği kademeli olarak kadromuza ve gönüllüler grubuna dahil edilen yabancı uyruklulara açmak ve küçük, çok kültürlü bir topluluğun temelini oluşturmak olmuştur. Buradan güç alarak , özellikle Floransa bölgesindeki Belediyeler ve hem İtalyanca hem de çocukların kendi dillerinde dil desteği, metinler, öğretim materyalleri ve sınıflarda kültürel aracılar tarafından müdahale hizmeti sağlayan Floransa'daki İlçe kurumları (Quartieri), eyalet ve belediye okulları gibi kurumlarla yoğun bir şekilde çalışmaya başladık.

Comune di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio belediyesi (Floransa Metropolitan bölgesinin kuzeybatı kısmı) erdemli bir kurum olarak öne çıkmaktadır, çünkü bulunduğu bölge, sürdürülebilir ve katılımcı kentsel gelişim için sivil yenilik ve idari yatırımların önemli bir tabakalaşmasına odaklanmaktadır. Yatırımlar ve kentsel gelişim, seçilmiş temsilcilerin güçlü bir siyasi taahhüdü ve yoğun sosyal sermaye ile desteklenmektedir. Üstelik son yıllarda önemli bir yeni göçmen eğilimiyle değişen nüfus düzeni ve sosyal dinamikler, çok-kültürlülük ve entegrasyonun çağdaş hayattaki zorluğunu yansıtmaktadır. Belediye, katılımcı bütçeleme, kentsel dönüşüm, birlikte yaşama, sosyal bahçeler, işbirliğine dayalı ekonomi gibi yapıları içeren projelerin uygulanması yoluna gitmiştir. Bu temelde, bu son yıllarda, Campi Bisenzio Belediyesi bir Sivil Ekonomi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi sırasında 4 konu üzerinde çalışmıştır (https://www.festivaleconomiacivile.it/): Yaşam Kalitesi (çevre, sürdürülebilirlik, bilinçli tüketim); Çalışma (sivil işletmeler, yeni işbirliğine dayalı işler, yeni ittifaklar, yeşil işler, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi, topluluk kooperatifleri); Bölge (yerlerin, alanların ve toplulukların sosyo-kentsel yenilenmesi); Aktif Vatandaşlık (yeni gönüllülük biçimleri, ortak malların yönetimi, yakınlık refahı). Campi Bisenzio belediye başkanı Emiliano Fossi, Toskana'daki Ulusal Belediyeler Birliği Anci Toscana'nın katılım temsilcisidir.

BRAL vzw - Stadsbeweging voor Brussel

BRAL, Brüksel'i sürdürülebilir kılmaya çalışan bir şehir hareketidir. Bir kentsel sivil toplum hareketi olarak BRAL, kent sakinlerinin, eylem gruplarının, profesyonel saha çalışanlarının ve uzmanların kentsel zorlukları incelemek, tartışmak ve çözümler üretmek için bir araya geldiği bir ağdır. BRAL, Flaman Topluluğu Komisyonu tarafından bir sosyo-kültürel çalışma örgütü olarak tanınmaktadır ve bu nedenle, insanlara kentsel planlama süreçleri ve çevreleri üzerinde daha fazla kontrol vermeleri için yetki vermekteyiz. Bizim için kolektif öğrenme ve bilgi üretimi, insanları genellikle karar alma süreçlerinden alıkoyan teknik-bilimsel engelleri aşmak için özgürleştirici bir adımdır. Tartışma düzenleyerek ve paylaşımda bulunarak, topluluklar ve gruplar arasındaki engelleri ortadan kaldırır ve ortak bir çıkar için düşünmeyi ve çalışmayı teşvik etmekteyiz. Bu yönleriyle BRAL, farklı sorumlulukların Brüksel için ortak bir düşüncede bir araya geldiği kalkınma ve eğitimin hem taşıyıcısı hem de teşvik edicisidir. Vizyonumuza göre Brüksel, birlikte oluşturma ve ortaklaşmayı politikasının merkezine koyan bir şehirdir. Kamu hizmetlerinin, şehir sakinlerin ve kullanıcıların politikanın tüm aşamalarında (hazırlık, uygulama, takip ve değerlendirme) birlikte düşündüğü ve iş birliği yaptığı bir şehirdir. Brüksel, sakinlerini barındıran ve sürdürülebilir kalkınma ve sosyal büyüme için fırsatlar sunan bir şehirdir. Bu bağlamda, paylaştığımız ve yayınlar, tartışmalar, makaleler ve ziyaretler aracılığıyla ortaklarımıza sunduğumuz uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlığa güvenebilmekteyiz. Brükselli, Belçikalı ve uluslararası ortaklarla yaptığımız değişimler aracılığıyla personelimizin, üyelerimizin ve birlikte çalıştığımız kişilerin bilgilerini sürekli güncel tutmaktayız.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler ile ilgili sosyal politikaları belirler. Türkiye'deki il müdürlükleri bu politika doğrultusunda sosyal hizmet vermektedir. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bakanlık tarafından 1983 yılında kurulmuş bir yerel yönetimdir. Görevleri arasında; aile yapısını korumak, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve dayanışma faaliyetlerini yürütmek, kadına karşı ayrımcılığı önlemek için yerel düzeyde sosyal hizmetler ve dayanışmayla ilgili stratejiler geliştirmek ve uygulamak, her türlü ihtiyati tedbir ve çözümleri uygulamak, engellileri, yaşlıları, çocukları, şehit yakınlarını ve gazileri haksız muamele ve mahrumiyetten korumak için ihtiyati tedbirler almak, korunma ve sosyal yardıma muhtaçlar için dayanışma faaliyetleri düzenlemek, bütünlüğün korunması için ihtiyati tedbirler almak, aileyi korumak ve diğer kurumlar ile STK'lar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak bulunmaktadır. 3500 çalışana (sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikologlar, sosyologlar, istatistikçiler, eğitim uzmanları, hemşireler, medya uzmanları, eğitmenler) ve 36 bağlı kuruma (çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler ve tüm dezavantajlı gruplar için) sahiptir.

Municipiul Făgăraș

Fagaras Belediyesi, ademi merkeziyetçilik, yerel özerklik, kamu hizmetlerinin yeniden konumlandırılması, yerel idari makamların onayı, yasallık ve vatandaşlara danışma ilkeleri ile ilgilenen bölgesel bir idari birimdir. İdari açıdan bakıldığında, Fagaras belediyesi, Romanya topraklarında merkezi bir konumda bulunan Brasov bölgesine aittir ve Fagaras şehri, bölgedeki en büyük ikinci şehirdir. Fagaras, Temmuz 1979'da bölgesel idari birim statüsünü almıştır. Brasov'dan sonra bölgenin en büyük ikinci şehri olan şehir, Târnavelor Platosu'nun (Transilvanya ülkesinin çoğunu kaplayan plato) güneydoğu kesiminde yer alır ve Fagaras Dağları ve Olt Nehri ile çevrilidir. Yaklaşık 450 m yükseklikte engebeli bir alanda olmasına rağmen, onu doğudan batıya kesen E68 yolu ile ulaşmak kolaydır. Brasov 66 km, Sibiu 76 km uzaklıktadır.

Open UP let youth be heard

Open Up! Let Youth be Heard, sivil yaşamda marjinalleşmiş gençleri birbirine bağlamaya, güçlendirmeye ve harekete geçirmeye çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Organizasyon, genç sesleri daha iyi bir gelecek için çözümlerini formüle edecek araçlarla donatmak için münazara eğitim yöntemlerini kullanmaktadır. Yerel yönetimlerin ve diğer aktörlerin sorumlu tutulduğu ve gençlerin seslerine gereken önemin verildiği toplum temelli etkinlikler yaratmaktadırlar. Open Up!, 21. yüzyılın eğitim becerilerinden yararlanmayı hedeflemektedir ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 12. Maddesine (dinlenilme hakkı) uygun olarak çalışmaktadır. Open Up!, Uluslararası Münazara Eğitimi Derneği tarafından kurulmuş ve çalışma programları bu kuruluş tarafından sağlanan bir organizasyondur. Bu, Open Up!’ın, IDEA'nın (Uluslararası Münazara Eğitimi Derneği) çeşitli sosyo-ekonomik bağlamlarda gençler için sivil katılımı ve ekonomik fırsatları amaçlayan Avrupa gençlik girişimlerinden oluşan geniş ortaklığına erişime sahip olacağı anlamına gelir. Open Up!, 4 kişiden oluşan çevik bir çekirdek kadroya ve temel faaliyetlerini yürüten Hollanda ve Belçika'daki belediyelerle temasları da dahil olmak üzere daha büyük bir gönüllüler ve ağ ortakları havuzuna sahiptir.

Commoning Europe © 2021. Tüm Hakları Saklıdır | Tarafından geliştirilmiş Inoves

Bizimle iletişime geçin

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.